Gebruiksvoorwaarden

Website – Voorwaarden

1. Welkom op de website van ParcelHome

1.1 Wij zijn PARCELHOME Limited, gevestigd in The Black Church, St Mary’s Place, Dublin D07 P4AX, Ireland.

Ondernemingsnummer: CRO 536758

BTW-number: BE0745843688 (Belgisch) – IE3252767CH (Iers)

E-mail adres: info@parcelhome.com

1.2 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van onze website, bereikbaar via parcelhome.com.

2. Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruikt van cookies, zoals vermeld in ons cookie-beleid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform ons beleid voor gegevensbescherming.

3. Intellectueel eigendom

3.1 U mag geen enkel deel van de website of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.

4. Content

4.1 ParcelHome kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.

4.2 ParcelHome kan gebruikers ook toestaan om content zoals foto’s, beoordelingen, beschrijvingen, commentaren, vragen en andere informatie (“user content”), die eigendom van de betrokken gebruiker zijn, op de website te posten.

4.3 U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettig, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling van alleen ons, deze voorwaarden schendt.

4.4 Door user content op deze website te posten: verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om uw user content te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren betreffende ParcelHome en enige andere van onze diensten en van de diensten van de met ons gelieerde bedrijven; u verleent elke gebruiker van deze website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw user content te gebruiken, zoals toegestaan via de kenmerken van de website en conform deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft voor de doeleinden van deze alinea.

5. Aansprakelijkheid

5.1 We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging betreffende: de beschikbaarheid van de website op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, de continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de website, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.

5.2 Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de website en van onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.

5.3 In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.

5.4 De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea’s geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.

5.5 Indien ParcelHome ondanks bovenstaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden, is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot 100 EUR.

6. Slotbepalingen

6.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Iers recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.

6.2 Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u elk gebruik ervan of het bezoeken van de website te stoppen.

 

ParcelHome pakketbrievenbus – Voorwaarden

1. Identiteit van de vakhandelaar

Wij zijn PARCELHOME Limited, gevestigd in The Black Church, St Mary’s Place, Dublin D07 P4AX, Ireland.

Ondernemingsnummer: CRO 536758

BTW-number: BE0745843688 (Belgisch) – IE3252767CH (Iers)

E-mail adres: info@parcelhome.com

2. Definities

ParcelHome

ParcelHome Limited, waarvan de gegevens hierboven bij 1 vermeld staan.

Klant (hierna aangeduid als ‘u’ of ‘Klant’)

Natuurlijke of rechtspersonen met wie ParcelHome een overeenkomst sluit of met wie ParcelHome onderhandelt over het sluiten van de overeenkomst.

Consument

Natuurlijke personen die handelen voor doeleinden buiten hun beroep, bedrijf of ambacht;

Product

Goederen of diensten, aangeboden door ParcelHome

3. Toepasselijkheid

3.1 De verkoopvoorwaarden van ParcelHome zijn van toepassing op elke offerte voor een product van ParcelHome aan de Klant.

3.2 ParcelHome levert uitsluitend in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Bij bestellingen met een leveringsadres in een ander land dan hiervoor vermeld, behoudt ParcelHome zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

3.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u boven 18 jaar zijn en niet juridisch handelingsonbekwaam zijn en een geldig e-mailadres hebben. Indien ParcelHome ter ore komt dat een bestelling gedaan is door een minderjarige, behoudt ParcelHome zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

3.4 Om uw ParcelHome pakketbrievenbus te kunnen gebruiken, moet u een mobiel apparaat met toegang tot internet en Bluetooth verbinding hebben. Om te beginnen met het gebruik van uw ParcelHome pakketbrievenbus, moet u eerst de myParcelHome-app downloaden (beschikbaar via de App Store en Google Play) en uw persoonlijke account activeren door uw gsm nummer in te geven. De ParcelHome -app kan gratis gedownload en gebruikt worden. De gebruiksvoorwaarden van de ParcelHome app zijn hierop van toepassing.

3.5 U bent als enige verantwoordelijk voor het recht om een ParcelHome pakketbrievenbus op een specifieke locatie te installeren. Het is uw verantwoordelijkheid om te beoordelen of u zich in dit opzicht aan de voorschriften houdt.

3.6 Door een online bestelling op de website te plaatsen, accepteert u formeel de verkoopvoorwaarden van ParcelHome, de gebruiksvoorwaarden van de myParcelHome -app en het beleid voor gegevensbescherming van ParcelHome. U vindt deze op onze website.

4. Ons aanbod en uw bestelling

4.1 ParcelHome deelt in haar aanbod uitdrukkelijk mee, of dit een beperkte periode geldig is en of specifieke voorwaarden gelden, die anders zijn dan vastgesteld in deze verkoopvoorwaarden.

4.2 ParcelHome geeft een duidelijke, volledige en juiste beschrijving van de producten die aan u worden verkocht, evenals van de stappen in het leveringsproces van ParcelHome.

4.3 De koopovereenkomst tussen ons is aangegaan, zodra ParcelHome uw bestelling schriftelijk bevestigt. De bevestiging volgt nadat ParcelHome een goedkeuring heeft ontvangen van de uitgever van uw kaart. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet door ParcelHome geaccepteerd of verwerkt. Bij gebruik van de bankkaart van een andere kaarthouder bevestigt u dat u toestemming heeft om die bankkaart te gebruiken voor de aankoop bij ParcelHome en om er de betaling mee te verrichten. Indien de uitgever van uw kaart de goedkeuring van uw betaling aan ParcelHome zou weigeren, dan kan ParcelHome niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of het niet leveren van uw bestelling. ParcelHome accepteert de volgende betalingswijzen: Visa, MasterCard en Bancontact.

4.4 ParcelHome zorgt voor levering de volgende dag van de producten die op voorraad zijn in het magazijn en die besteld zijn in België, Nederland en Luxemburg. Installatie door het team wordt binnen een week uitgevoerd. De logistieke partner DynaGroup is verantwoordelijk voor het inplannen van een afspraak op het tijdstip dat de klant het beste uitkomt, aangezien deze tijdens levering en installatie thuis moet zijn.

4.5 Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen in de gewenste kleur en montage. Vervolgens geeft u uw contactgegevens en factuurgegevens op. Bij elke stap heeft u de mogelijkheid om te wisselen tussen alleen levering en de installatieservice. Door op de knop “plaats bestelling” te drukken, accepteert u de voorwaarden van ParcelHome. Als u deze stappen heeft doorlopen, wordt uw bestelling definitief.

5. Recht op herroeping

5.1 Als u een consument bent, dan heeft u het recht om uw aankoop te annuleren en de bestelling zonder opgave van redenen en zonder extra kosten (afgezien van de kosten voor retourzending) terug te zenden. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de installatie service als de uitvoering hiervan is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Als u de aankoop annuleert, verliest u de toegang tot de myParcelHome-app.

5.2 De herroepingsperiode verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangeduid, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Indien de goederen in meerdere partijen of delen worden geleverd, verstrijkt de herroepingsperiode 14 dagen na de dag waarop u de laatste partij of het laatste deel fysiek in ontvangst neemt.

5.3 Houd er rekening mee dat u geen recht op herroeping kunt uitoefenen in het geval van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn. De consument behoudt zijn herroepingsrecht en kan de Parcelhome retourneren, ook indien de Parcelhome reeds door Parcelhome (of een partner) geïnstalleerd werd. Parcelhome dient de consument echter enkel de aankoopprijs van de Parcelhome en de verzendkosten terugbetalen, maar niet de kost van de installatie.

5.4 U dient de goederen zonder onnodige vertraging terug te sturen of aan ParcelHome over te dragen. De consument beschikt, van zodra hij Parcelhome heeft gemeld dat hij de overeenkomst wil herroepen, over een nieuwe termijn van 14 dagen om de Parcelhome terug te sturen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

5.5 U bent aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren ervan en/of het installeren. Parcelhome mag een schadevergoeding van de consument eisen, die overeenstemt met de werkelijke waardevermindering die de Parcelhome ingevolge die installatie ondergaan heeft.

5.6 Indien u de goederen naar ParcelHome terugstuurt, kan ParcelHome terugbetaling weigeren totdat zij de teruggezonden goederen ontvangen heeft of totdat u aangetoond heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.

5.7 ParcelHome dient u uiterlijk 14 dagen na de dag waarop zij de door u teruggezonden goederen hebben ontvangen heeft, terug te betalen. Indien ParcelHome aanbiedt om de goederen zelf af te halen, wordt u binnen 14 dagen terugbetaald, vanaf de dag waarop u ParcelHome meegedeeld heeft dat u de koopovereenkomst annuleert.

5.8 ParcelHome dient dezelfde betalingsmethode te gebruiken als door u gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u nadrukkelijk anders overeengekomen bent, en op voorwaarde dat u geen extra kosten voor een dergelijke terugbetaling verschuldigd bent. ParcelHome vergoedt de bijkomende kosten niet indien u uitdrukkelijk een levering gekozen heeft, die niet de goedkoopste standaard levering is, die ParcelHome aanbiedt.

5.9 U dient de bestelling en de verpakking gedurende de eerste 30 dagen na levering uiterst zorgvuldig te hanteren. Als consument bent u aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen. Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u het product slechts op dezelfde manier te hanteren en te inspecteren, zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

5.10 Om gebruik te maken van uw recht op annulatie kunt u het formulier in bijlage invullen (of een gelijkluidende ondubbelzinnige mededeling doen) en deze per post of e-mail verzenden, zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld. Wij zenden u een bevestiging van uw annulatie.

6. Prijs

6.1 De toepasbare prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip waarop de koopovereenkomst aangegaan is. Tijdens de periode die ParcelHome in zijn aanbod vermeldt, veranderen de prijzen van ParcelHome niet; prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van belastingpercentages zijn hierop een uitzondering.

6.2 Tenzij anders voorzien, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en alle overige belastingen, en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van de leveringswijze en het land van levering.

6.3 ParcelHome informeert u altijd over de totale prijs voordat u doorgaat naar uw bestelling.

7. Betaling

7.1 Wij accepteren alleen betaling vooraf via onze website via de betalingswijzen, vermeld op onze website (zie art. 4 hierboven).

7.2 Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens slechts via encryptie met SSL-technologie verzonden. Voor betalingen met SSL is geen speciale software vereist.

8. Garantie

8.1. Als consument heb je een wettelijke garantie van twee jaar op de goederen die je bij ParcelHome hebt gekocht. Raadpleeg het garantiegedeelte op de website.

9. Levering en uitvoering

9.1 Alle producten worden geleverd op het adres dat u aan ParcelHome als afleveradres heeft opgegeven.

9.2 De door ParcelHome opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden die op het moment van het aangaan van de overeenkomst voor ParcelHome golden.

9.3 Tenzij partijen een andere levertijd overeengekomen zijn, dient ParcelHome de goederen fysiek te leveren aan de consument zonder onnodige vertraging. ParcelHome zorgt voor levering de volgende dag van de producten die op voorraad zijn in het magazijn en die besteld zijn in België, Nederland en Luxemburg. Installatie door het team is gegarandeerd binnen een week. De logistieke partner DynaGroup is verantwoordelijk voor het inplannen van een afspraak op het moment dat de klant het beste uitkomt, aangezien deze tijdens levering en installatie thuis moet zijn.

9.4 Indien ParcelHome niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de goederen te leveren op het met u overeengekomen tijdstip of binnen de tijdslimiet, dient u ParcelHome te vragen om de levering te doen binnen een bijkomende, aan de omstandigheden aangepaste periode. Niets hierin belet u van uw wettelijke herroepingsrecht zoals hierboven uiteengezet.

9.5 De ​​levering vindt plaats via DynaGroup. Het proces is als volgt: (1) u wordt gecontacteerd door DynaGroup om een ​​afspraak te maken en (2) de ParcelHome wordt afgeleverd en / of geïnstalleerd op de door u aangegeven plaats.

10. Overmacht

10.1 Indien ParcelHome door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens de situatie van overmacht.

10.2 Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van ParcelHome vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Dergelijke gevallen omvatten onder andere stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de webshop, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Alle content die wij u ter beschikking stellen via onze website en alle overige communicatiemiddelen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusieve eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.

11.2 U mag geen enkel deel van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze bepalingen of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.

12. Aansprakelijkheid

12.1 We doen, noch expliciet, noch impliciet enige toezegging met betrekking tot: de beschikbaarheid van de app op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de app, inclusief de door gebruikers gegenereerde content en de links naar diensten van derden.

12.2 Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door onze producten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.

12.3 In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals schade als gevolg van een ongeval, derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade zoals reputatieschade.

12.4 De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea’s geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.

12.5 Indien ParcelHome ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van ParcelHome in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende ParcelHome -producten of tot de bedragen die werkelijk aan ParcelHome worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.

13. Klachten

13.1 Indien u klachten over producten van ParcelHome heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld staat.

13.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Iers recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.

13.3 Indien u een consument bent, kunt u contact opnemen met het Online Dispute Resolution-platform voor een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

14. Slotbepalingen

14.1 Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.

14.2 Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is.

 

Bijlage – Modelformulier voor annulering

“MODELFORMULIER VOOR ANNULERING”

(vul dit formulier in en zend het alleen terug indien u de overeenkomst wilt annuleren) – Aan PARCELHOME Limited, The Black Church, St Mary’s Place, Dublin D07 P4AX, Ireland. E-mail: info@parcelhome.com

Ik/wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/van het leveren van de volgende dienstverlening (*),

– Besteld op (*)/ontvangen op (*),

– Naam consument(en),

– Adres consument(en),

– Handtekening(en) consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingezonden),

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Of download pdf.

 

App – Voorwaarden

1. Welkom op de ParcelHome app

1.1 Wij zijn PARCELHOME Limited, gevestigd in The Black Church, St Mary’s Place, Dublin D07 P4AX, Ireland.

Ondernemingsnummer: CRO 536758

BTW-number: BE0745843688 (Belgisch) – IE3252767CH (Iers)

E-mail adres: info@parcelhome.com

1.2 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor de myParcelHome-app die te vinden is via Google play en de App Store.

1.3 Met de myParcelHome app kun je je ParcelHome activeren en gebruiken.

1.4 Door de myParcelHome-app te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u sommige van deze voorwaarden niet accepteert, dan is de enige oplossing voor u om te stoppen met elk gebruik van de ParcelHome-app.

1.5 Als u een vraag, klacht of suggestie hebt met betrekking tot de ParcelHome-app, of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons een bericht sturen via info@parcelhome.com.

2. Wie komt in aanmerking?

2.1 U komt in aanmerking om de myParcelHome-app te gebruiken als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u bent ouder dan 18 jaar en niet juridisch handelingsonbekwaam; u bent de rechtmatige eigenaar van een ParcelHome; u heeft een geldig e-mailadres; u heeft een mobiel apparaat met internettoegang en Bluetooth; we hebben de activering van uw ParcelHome bevestigd.

3. Activatie van uw ParcelHome

3.1 Om uw ParcelHome te activeren, moet u ons het juiste telefoonnummer geven, dit moet het nummer zijn van de eigenaar van de ParcelHome-box. Hetzelfde nummer moet worden gebruikt om een account aan te maken in de myParcelHome-app zodra u de ParcelHome ontvangen heeft.

4. Gebruik van de myParcelHome app

4.1 Met de ParcelHome-app kunt u het volgende:

  • Openen en beheren van de ParcelHome
  • Creëeren van (persoonlijke) toegangscodes
  • Delegeren aan andere gebruikers
  • Contact opnemen met onze klantenservice

4.2 Het gebruik van de myParcelHome-app is gratis.

4.3 U draagt zelf eventuele kosten met betrekking tot uw mobiele apparaat en internetverbinding.

5. Wij respecteren uw privacy

De myParcelHome-app maakt gebruik van cookies zoals aangegeven in ons cookiebeleid. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Als u deze voorwaarden nakomt, bieden wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk gebruiksrecht voor de myParcelHome app ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.

6.2 De myParcelHome-app en alle content die wij u ter beschikking stellen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusief eigendom of zijn eigendom van de respectievelijke houders.

6.3 U mag geen enkel deel van de myParcelHome-app of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.

7. Content

7.1 ParcelHome kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.

7.2 ParcelHome kan gebruikers ook toestaan om content zoals foto’s, beoordelingen, beschrijvingen, commentaren, vragen en andere informatie (“user content”), die eigendom van de betrokken gebruiker zijn, op de website te posten.

7.3 U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettige, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling uitsluitend van ons, deze voorwaarden schendt.

7.4 Door user content op de ParcelHome-app te posten: verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om uw user content te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren betreffende ParcelHome en enige andere van onze diensten en van de diensten van met ons gelieerde bedrijven; u verleent elke gebruiker van de ParcelHome-app een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw user content te gebruiken, zoals toegestaan via de kenmerken van de ParcelHome-app en conform deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft, die vereist zijn voor de doeleinden van deze alinea.

8. Overmacht

8.1 Indien ParcelHome door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, wordt deze verplichting opgeschort tijdens de situatie van overmacht.

8.2 Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van ParcelHome vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk gemaakt wordt. Dergelijke gevallen omvatten onder ander stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De ParcelHome-app wordt “als zodanig” aangeboden, zonder expliciete of impliciete garantie van kwaliteit, accuratesse, juistheid, relevantie, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-inbreuk.

9.2 We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging met betrekking tot: de beschikbaarheid van de myParcelHome-app op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de myParcelHome-app, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.

9.3 Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de myParcelHome-app (het gebruik ervan of de onmogelijkheid om deze te gebruiken) en onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.

9.4 Onze aansprakelijkheid is in elk geval uitdrukkelijk uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit, verlies van data, virussen, hacken, schade aan apparatuur waarop de ParcelHome-app is gedownload, advocaatkosten of morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.

9.5 De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea’s geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling en zelfs bij grove schuld.

9.6 Indien ParcelHome ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van ParcelHome in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende ParcelHome-producten of tot de bedragen die werkelijk aan ParcelHome worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.

10. Klachten

10.1 Indien u klachten over producten van ParcelHome heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld.

10.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Iers recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van enig geschil met betrekking tot deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.

10.3 Als u een consument bent, kunt u contact opnemen met de Online Dispute Resolution-platform Service voor een buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

11. Algemene bepalingen

11.1 Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.

11.2 Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zenden u vooraf bericht over wijzigingen via uw persoonlijke ParcelHome account. Door de app na een dergelijke mededeling te gebruiken, bevestigt u dat u de gewijzigde voorwaarden zonder voorbehoud accepteert.

11.3 U bevestigt dat wij van tijd tot tijd bijgewerkte of verbeterde versies van de myParcelHome app kunnen uitbrengen en automatisch en elektronisch de versie van de ParcelHome-app die u op uw mobiele apparaat gebruikt, kunnen bijwerken of upgraden. U gaat ermee akkoord dat dergelijke automatische bijgewerkte of verbeterde versies op uw mobiele apparaat worden geïnstalleerd en u gaat ermee akkoord dat de voorwaarden gelden voor dergelijke automatische bijgewerkte of verbeterde versies.

11.4 Deze voorwaarden laten uw rechten, zoals bedoeld in dwingend recht, onverlet.

11.5 Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is.