Voorwaarden Parcelhome – commerciële pilot PackBox Home in arrondissement Mechelen

 1. Commerciële pilot

Door deel te nemen aan de commerciële pilot, bevestigt de deelnemer te weten dat dit om een pilot gaat. Dit wil zeggen dat de deelnemer meedoet aan een commercieel test-project in regio Mechelen, met het oog op het commercialiseren van de PackBox Home (hierna Packbox) in België.

De kleine ongemakken of problemen die hiermee gepaard kunnen gaan, zijn dan ook inherent aan zulk commercieel test-project, zodat de deelnemer uit enig ongemak of probleem, o.a. een latere aflevering e.d., geen rechten kan putten tegen de organisatoren en uitvoerders, zoals o.a. pakketbezorgers, van de commerciële pilot.

 1. Voorwaarden voor de commerciële pilot en opzegging
 • Er dient een eenmalige waarborg van € 100,00 betaald te worden voorafgaand aan de installatie;
 • De volgende prijzen zijn van toepassing tijdens de commerciële pilot:
  • Voor de muurversie: € 12.99/maand (inclusief BTW)
  • Voor de versie op voet: € 14.99/maand (inclusief BTW)
 • De prijzen zullen aangerekend worden vanaf het de installatie van de PackBox, desgevallend pro rata, en vervolgens elke 1ste dag van een begonnen actieve maand
 • De betalingswijze: automatische aanrekening via kredietkaart
 • Parcelhome installeert de box gratis op het door de deelnemer opgegeven adres;
 • De deelnemer kan te allen tijde zijn deelname aan de commerciële pilot stopzetten door een email te sturen aan support@parcelhome.com, in welk geval ParcelHome de Packbox zal verwijderen en terugnemen. De kost van weghalen bedraagt 49,99€ (inclusief BTW) en de maandelijkse huur wordt enkel nog in rekening gebracht voor de maand waarin de opzeg gebeurt. De weghaling is evenwel niet gebonden aan een termijn en zal gebeuren volgens de agenda van ParcelHome. De deelnemer is niet verplicht om na de commerciële pilot een overeenkomst aan te gaan met Parcelhome.
 1. Duur

De commerciële pilot zal starten vanaf 1 mei 2016 en doorgaan zolang ParcelHome dit nodig acht. Bij de overgang van de commerciële pilot naar de effectieve commercialisatie, kunnen de commerciële pilot-deelnemers hun PackBox blijven gebruiken tegen dezelfde voorwaarden.
2 jaar na de installatie wordt een herziening gedaan van de commerciële voorwaarden die op dat moment geldig zijn.
De organisatoren van de commerciële pilot kunnen op elk ogenblik beslissen om, om welke reden dan ook, de commerciële pilot te beëindigen. In dat geval zal ParcelHome dit duidelijk communiceren met opgave van de termijn waarop de dienstverlening zal stoppen.  Tegelijk met de stopzetting van de dienstverlening, zal ook de facturatie  worden stopgezet.
De verwijdering en de terugname van de PackBox zal niet gebonden zijn aan een termijn, en zal gebeuren volgens de agenda van ParcelHome.

 1. Voorwaarden van de deelname

De deelnemer dient deel te nemen sporadische vragenlijsten en telefonische interviews met betrekking tot zijn ervaringen gedurende de commerciële pilot alsook met betrekking tot zijn aankoopgedrag en gaat ermee akkoord dat zijn antwoorden, feedback en gegevens worden meegedeeld aan de deelnemende bedrijven.
De deelnemer verbindt zich ertoe om, indien nodig, constructieve feedback aan ParcelHome te verschaffen, in het bijzonder met betrekking tot het optimaliseren van de processen, van het product en andere gerelateerde onderwerpen.  Dit kan via e-mail naar support@parcelhome.com.

 1. Toelating tot aflevering

Door deel te nemen aan de pilot, verklaart de deelnemer zich ermee akkoord dat de pakketten die naar het door hem opgegeven adres verzonden worden, in de PackBox zullen worden afgeleverd.
Dit geldt voor de gehele duur van de deelname aan de commerciële pilot en voor alle diensten van pakjeslevering door alle deelnemende pakketbezorgers, met uitzondering van remboursdiensten (“COD – cash,on delivery”), aangetekende zendingen en voor het leveren van specifieke pakketten van of voor apothekers of artsen.

 1. Aansprakelijkheid

6.1. De deelnemer aanvaardt dat de toegangscontrole en de weegeenheid van de PackBox als bewijs zal dienen van levering en ontvangst van het pakket in de PackBox.

6.2. ParcelHome betaalt tijdens de commerciële pilot de waarde van het pakket terug, in geval van diefstal van de (inhoud van de) pakketten tussen levering in de PackBox en de eerste daaropvolgende opening van de PackBox door de deelnemer, en dit met een plafond van €200,00 per pakket.
Pakketten met een hogere waarden worden afgeraden. Het gedeelte van de waarde van het pakket boven de € 200,00  is alleszins steeds op eigen risico van de deelnemer.
Om aanspraak te kunnen maken op deze terugbetaling, dient de deelnemer binnen de 2 kalenderdagen na de diefstal de braak aan te tonen, alsook binnen de 7 kalenderdagen het bij de politie ingediende klacht aan ParcelHome bezorgen op het e-mailadres support@parcelhome.com
In geval van diefstal na correcte levering in de PackBox, kan de deelnemer nooit een vordering richten aan de pakketbezorger.  Enkel ParcelHome kan, in dat geval, onder de omschreven voorwaarden, worden aangesproken tot eventuele terugbetaling.

6.3. In geval van beschadiging van de pakketten, zijn de voorwaarden hierover van de betrokken pakketbezorger van toepassing, met dien verstande dat de deelnemer in dat geval de betreffende pakketbezorger op straffe van verval hierover contacteert binnen de drie (3) uren na ontvangst van zijn pakket(ten).  De  ontvangst geldt vanaf het moment de deelnemer de PackBox opent.

6.4. De algemene voorwaarden van de deelnemende pakketbezorgers, postale wetgeving en de CMR Verdrag blijven hoe dan ook van toepassing ten aanzien van de deelnemende pakketbezorgers.

6.5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bekomen van de gebeurlijke toelatingen van de bevoegde overheden of eigenaars of andere rechthebbenden voor de plaatsing van de ParcelBox op de door hem aangewezen locatie.

6.6. De deelnemer verbindt zich ertoe om de PackBox te beheren als een goede huisvader.  Opzettelijke schade, alsook schade door gebruik van de PackBox buiten het doel waarvoor het is bedoeld, zijnde ontvangst van pakketten van roerende lichamelijke goederen, zal integraal verhaald worden op de deelnemer.

 1. Gegevensverwerking

De persoonsgegevens van de deelnemers zullen enkel worden gebruikt, verwerkt en doorgegeven in het kader van de commerciële pilot en verdere commercialisatie in Belgë.
Zo zullen de gegevens kunnen worden doorgegeven aan deelnemende partners, o.a. deelnemende pakketbezorgers, retail, ICT-diensten (o.a. app services), e.d.

 1. Wegnemen van de PackBox

Door deel te nemen aan de commerciële pilot, erkent deelnemer te kennen dat er noodzakelijke werken dienen te gebeuren voor de installatie en afbraak van de PackBox, en dat hiertoe eventueel gaten dienen te worden geboord in muren e.d. voor een goede bevestiging van de PackBox.
De deelnemer bevestigt dat zulke noodzakelijke werken worden aanvaard en erkent dat hij hieruit geen rechten kan putten tegen de organisatoren of uitvoerders van de commerciële pilot.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen rond en voortkomend uit de commerciële pilot is het Belgisch recht exclusief van toepassing, en zijn de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen exclusief bevoegd.