Brukerbetingelser

Brukerbetingelser iBox AS

 

Kommersiell test pilot i Norge, heretter kalt pilot.

Piloten Utføres av iBox AS, Moneveien 39, 4879 Grimstad. Org.nr. 918 708 219. Gjennom samarbeid med ParcelHome Ltd, Irland, og distributører. Heretter kalt arrangøren.

Kunden er en juridisk enhet eller person over 18 år, som registrerer seg for tjenester, leie eller kjøp av produkter eller tjenester formidlet gjennom iBox AS og bekrefter salgsdokumenter og avtalevilkår, med gjeldende brukerbetingelser, er heretter kalt deltakere.

Ved å delta i en pilot, bekrefter deltakere å ha kjennskap til at dette er en utprøving av hjemleveringsbokser. Dette betyr at deltakeren deltar i en kommersiell test av et prosjekt i Norge, med sikte på å kommersialisere ParcelHome og iBox heretter leveringsboks i Norge.

 1. Pilot & brukerbetingelser

De mindre ulempene eller problemer som kan være forbundet med dette, må deltakerne kunne akseptere i en pilot. Alle deltakere er her gjort kjent med muligheten for endringer og at uforutsette problemer kan oppstå i en slik pilot. Med endringer menes utskifting av leveringsboks, oppdatering, service, nye funksjoner og brukerbetingelser. Det kan oppstå problemer med levering og sending osv. Disse problemene eller ubehagene kan ikke deltagere laste arrangøren av pilot, distributøren eller andre aktører i piloten for.

 1. Vilkår for pilot
 • Det skal betales et engangs forskudd etter gjeldende salgsdokument før installasjon.
 • Alle priser etter gjeldende tilbud, prislister eller salgsdokumenter.
 • Prisene vil bli belastet fra installasjonen av leveringsboks pro.rata.
 • Deretter 1ste dag i hver måned.
 • Betalingsmåte: Automatisk trekk via kredittkort. Faktura sendes på mail.
 • iBox AS sørger for installasjon av leveringsboksen på adressen levert av deltakeren.
 • Pilot deltakere kan når som helst avslutte sin deltakelse i piloten, ved å sende en e-post med oppsigelse til support-ibox@parcelhome.com.
 • Ved mottak av oppsigelse returneres et tidspunkt for demontering og henting av leveringsboksen.
 • Fysisk fjerning av boksen er ikke begrenset i tid, og vil bli gjort fortløpende i henhold til bekreftelse fra iBox AS.
 • Den månedlige leien blir kun belastet for gjeldende periode.
 • Kostnader vil påløpe ved demontering av leveringsboksen, etter gjeldende salgsdokument, prisliste eller tilbud fra iBox AS. Kroner 650,- NOK.
 • Eventuelle skader eller merker etter demontering av leveringsboksen, hviler på deltakeren å utbedre etter eget ønske.
 • Ved alle former for skade/tyveri på leveringsboksen, skal dette meldes iBox AS, og politianmeldes ved ukjent tredjeparts innblanding.
 • Depositum blir tilbakeført til deltaker i påfølgende måned etter oppsigelse er mottatt og ingen tvister foreligger.
 • Ved manglende tilbakeføring eller skade på leveringsboksen, kan omkostninger i tilknytning til dette faktureres deltageren inntil beløpet forskuddsbetalt i depositum.
 • Deltakere er ikke avhengige av å fornye avtalen med iBox AS, for å videreføre leien av Leverings boksen etter kommersialisering av piloten.

 

 1. Periode

Piloten starter fra 10 juli 2017, og fortsetter til utformingen av detaljer virker hensiktsmessig for arrangøren. I overgangen fra pilot til full kommersialisering, kan pilot deltakerne fortsette å bruke sine leveringsbokser under gjeldende betingelser.

Arrangøren av pilot kan utvide eller avslutte piloten, uansett årsak. Ved slike tilfeller vil dette kommuniseres underveis på nettside/nyhetsbrev og gjennom oppdateringer av applikasjoner. Det vil publiseres lanseringer og frister ved opphør av tjenesten. Ved opphør av tjenesten, faktureres ikke deltakere etter opphørt tjeneste.

Fjerning og tilbakeføring av leveringsboksen vil ikke være begrenset i tid, og vil bli gjort i henhold til demonteringsplan formidlet av iBox AS.

 1. Frivillige vilkårene for deltakere

Deltakere kan ved bekreftelse fra deltakeren, motta sporadiske spørreskjema og telefonintervjuer om sine opplevelser under piloten, og kjøpsvaner i tilknytning til bruken av leveringsboksen. Dette vil være anonyme undersøkelser, som blir viktige tilbakemeldinger for utviklingen av konseptet. Data kan bli kommunisert til de deltakende selskaper. Ingen personopplysninger vil bli delt til noen tredjepart eller andre aktører.

Deltakeren kan om nødvendig gi tilbakemeldinger til iBox AS, og sende inn detaljer, særlig med hensyn til optimalisering i prosesser rundt produktet eller andre relaterte spørsmål. Dette kan gjøres via e-post til norge-pilot@parcelhome.com.

5.1. Adresse til levering

Ved å delta i piloten, samtykker deltakeren i at deres pakker, som sendes til den adressen som er oppgitt av deltakeren, vil bli levert i leveringsboksen.

Dette gjelder for hele perioden av piloten, alle medvirkende distributører, vil levere alle pakker i avtalte leveringsboks.

Med unntak av kontanter og leveringstjenester med oppkrav, rekommandert post og levering av spesifikke pakker fra farmasøyter eller leger som krever underskrift.

5.2. Forsendelser fra leveringsboksen

Ved å delta i piloten, samtykker deltakeren i at deres pakker, som blir forespurt sendt fra leveringsboksen, kan bli hentet av budtjeneste utført etter avtale med iBox AS. Gjeldende prislister og betingelser finnes på myparcelhome appen eller utstedte salgsdokumenter der kunden bekrefter bestillingen.

5.3. Adresse ved nettbestilling

I de tilfellene deltager bestiller varer med levering gjennom distributør uten samarbeid med Piloten, plikter deltager å oppgi c/o iBox AS, Moneveien 39, 4879 Grimstad. Leveringsbekreftelse til epost: norge-pilot@parcelhome.com Adresse oppgitt i salgsdokumentet eller formidlet til deltaker som gjeldende leveringsadresse. Sammen med leveringsboks.Nr/eller kundeNr. I tillegg til navn på mottaker. Ved bruk av disse opplysningene godkjenner deltakeren Piloten og hente deres sendinger hos distributør.

Eksempel:

Boxnr + Ola Normann

c/o iBox AS

Moneveien 39

4879 Grimstad

Leveringsbekreftelse: norge-pilot@parcelhome.com

Ved bruk av HeltHjem AS, som distributør, skal kunden kun oppgi egne personalia.

 1. Ansvar

6.1 Deltakeren aksepterer at adgang og tilgjengeligheten i leveringsboksen skal være bevis for levering og mottak av pakker i leveringsboksen. Der det ikke er elektronisk lås, men erstattet med kodelås, eller kun en avtalt boks, vil bevis for levering og mottak dokumenteres med bilde av pakke på angitt sted og formidlet til deltakeren på angitt media.

6.2 Arrangøren vil refundere verdien av pakker, etter gjeldende lover og forskrifter. Ved tilfelle av tyveri eller tap av pakke mellom levering i leveringsboks og avsender, må dette rettes mot gjeldende distributør. Og erstattes etter distributørens gjeldende regler.

6.3 Ved tap eller skade på pakke levert i leveringsboks med elektronisk lås og den første påfølgende åpning av deltakeren, fraskriver Piloten seg alle ansvar for verdisaker oppbevart i leveringsboksen. Alt innhold er det opp til deltakeren selv å forsikre.

6.4 I tilfelle av skade på pakker, er betingelsene for slike tvisten rundt håndteringen av pakker, om dette er en skade kunden er uskyldig rammet av, forårsaket av leveringsboksen, distributøren eller substanser kunden ikke er ansvarlig for. Ved påberopelse av refusjon, må pakkens kvittering og bilde av skade eller tap meldes innen 3 timer etter mottak av pakken. Kvitteringen er gyldig fra det tidspunkt deltakeren åpner leveringsboks med elektronisk lås og godkjent forsikring gjennom distributør.

For å kreve refusjon, må søkeren innen to dager etter tyveriet sende kvittering for sendingen, og innen 7 kalenderdager levere anmeldelse til politiet, og sende anmeldelses detaljer på epost: norge-pilot@parcelhome.com.

Ved tyveri etter riktig levering, kan deltakeren ikke sende et krav til distributøren. Enkelte bud kan under definerte forhold politianmeldes av arrangør.

6.5 Vilkårene og betingelsene til enhver distributør eller bud service som har tilbudt deltakeren, og fått bekreftelse på ordre av deltakeren, vil disse være gjeldende avtaler om distribusjon. Dette vil begrense refusjon oppad til de fraktbetingelsene deltageren har betalt for.

6.6 Deltakeren er ansvarlig for å skaffe sporadisk godkjenning av vedkommende myndigheter, eiere eller andre begunstigede for plasseringen av leveringsboksen på stedet utpekt av deltakeren.

6.7 Deltakeren forplikter seg til å administrere leveringsboksen på en best mulig måte. Tilsiktet skade, skader ved å benytte leveringsboksen utover det formål den er tiltenkt, dvs. mottak av pakker av bevegelig løsøre, skal refunderes i sin helhet fra den tilsiktede.

6.8 Konsekvenser ved urettmessig bruk. Dersom arrangør har rimelig grunn til å tro at tjenesten benyttes i strid med disse brukerbetingelser, eller norsk lov, har arrangør rett til å stanse din bruk av leveringsboksen. Arrangør har ingen plikt til å varsle deltaker før slik heving finner sted, men vil tilstrebe seg å gjennomføre slikt varsel, og gi deltaker mulighet til å rette forholdet hvis det er mulig. Eventuelt innhold vil oversendes Politiets hittegods eller bli makulert. Kostnadene ved slik inngripen blir fakturert deltaker tilsvarende demontering av leveringsboks kr 650,- NOK

 1. Databehandling

7.1 Kommunikasjon til deltakere gjøres etter samtykke fra deltaker gjennom elektronisk medium, som mobilnummer, epost som deltaker har oppgitt. Ved oppdatering av brukerbetingelser aksepterer deltakeren at dette gjøres gjennom samme medium.

7.2 Lagring av data. De personlige data for deltakerne vil kun bli brukt, behandlet og overført fra Pilot og videre kommersialisering av produkter og tjenester deltakeren har gitt sitt tydelige samtykke til.

Arrangøren lagrer disse data:

 • Mobilnummer og enhet du bruker, og enhetens operativsystem.
 • Dine oppgitte betalings opplysninger, faktura opplysninger og eventuelle beskjeder.
 • Din adresse, epost adresse og loggføring av dine leveringsboks åpninger og leveranser.
 • Hvem du gir tilgang til leveringsboksen, deres mobilnummer, loggføring av deres åpninger av leveringsboksen, leveranser, og eventuelle beskjeder fra disse.

7.3 Overføring til tredjeparter. Data kan bli overført til tredjeparter, men kun om dette er høyest nødvendig for at tjenesten deltakeren ønsker kan bli utført. Og kun etter data avtaler mellom iBox AS, og betrodde samarbeidspartnere, som forplikter seg til å følge disse. Ønsker deltageren mer informasjon om hva som lagres, eller å slettes fra alle registre, send en forespørsel til: norge-pilot@parcelhome.com

 1. Installasjon

Ved å delta i Piloten, godtar deltakeren installasjonen som må utføres, dette vil etterlate hull og merker etter montering, og kan ikke kreve erstatning eller utbedring fra arrangøren for disse skadene. Deltakeren plikter å oppgi korrekt informasjon til arrangør/montør, for sikkert arbeid og montering på angitt plassering av leveringsboksen.

 1. Gjeldende lov og jurisdiksjon

For alle tvister som oppstår i denne Piloten, er underlagt norsk lovgiving, og alle relevante lover og regler. Skulle noen av punktene i disse brukerbetingelsene stride mot norsk lov, vil arrangøren rette opp i dette, etter påpekning fra forbrukerombudet. Ved konflikter vil arrangøren tilstrebe seg å følge kunden har alltid rett prinsippet ved beløp under kr 200,- Øvrige konflikter bør først bli forsøkt løst ved at partene møtes for dialog. Ved oppmøte av arrangør hos den klagende part. Det er naturlig at klagen føres videre til Forbrukerrådet. På forbrukerradet.no

Se forøvrig Code of Conduct eller etiske retningslinjer for iBox AS.